Provtryckning

Besiktningsgruppen Etbl. 1996

Provtryckning

Vi provtrycker er byggnad i Stockholm

Lufttäthet - en förutsättning för väl fungerande byggnader

Genom att bygga hus med god lufttäthet ökar man förutsättningarna att få energieffektiva byggnader med god innemiljö.

Bland annat medför god lufttäthet:

  • Minskad energianvändning
  • Minskad risk för fuktskador
  • Minskad risk att föroreningar sprids till innemiljön
  • Bättre termisk komfort
  • Minskad risk för spridning av rök vid brand
  • Minskad ljudspridning


Energieffektiviteten hos en otät byggnad minskar dels för att man får ökad ofrivillig ventilation, dels för att isoleringsförmågan hos konstruktionen kan minska när det blåser, men även för att värmeväxling (värmeåtervinning av ventilationsluften) inte kan fungera tillfredsställande när luftläckaget genom klimatskalet är stort.

Fuktsäkerheten påverkas också av lufttätheten. Exempelvis blir det ofta skador på vindar för att fuktig luft från bostad/kontor har läckt upp via otätheter i vindsbjälklaget.

Otätheter ökar även spridning av partiklar och gaser såsom radon, brandgaser, matos och röklukt från exempelvis en lägenhet till en annan. Det går heller inte att filtrera tilluften om luften tas genom klimatskalet istället för via filter i ventilationssystemet. För en god termisk komfort utan drag och nedkylda ytor krävs också en lufttät byggnad.

Med hjälp av provtryckning ser vi om byggnadens klimatskärm uppfyller de rekomendationer som Boverkets ställer enligt BBR (boverketsbyggregler).

BlowerDoor är sedan länge ansett som det och mest användarvänliga systemet för täthetsprovning av byggnader. Kombinerat med en automatiserad testprocedur blir BlowerDoor det kompletta systemet för besiktningsmän för täthetskontroll. BlowerDoor mäter tätheten på en byggnad och beräknar läckagetal i enlighet med Europisk Standard.

BlowerDoor testet kan med fördel kombineras med termografering (termisk kamera).

Då BlowerDoor mäter byggnadens täthet och beräknar läckagetal genom byggnadens klimatskärm, lokaliserar termografikameran platser med eventuella läckage och kan dokumentera dessa för vidare  åtgärder.

Hustillverkare kan utföra en tryckprovning/täthetsprovning av byggnaden före överlåtelse av nyckel till den nya ägaren. Detta ger en kvalitetssäkring av överlåtelsen. Skulle det finnas avvikelser - till exempel saknad isolering, kommer detta kunna noteras i ett tidigt skede genom att problemet lokaliserar med termografering och kan åtgärdas före överlämning. Detta ger köpare, och inte minst en trygghet för leverantören, i och med att allt är i ordning vid överlåtelsen (mindre reklamationer) Husägaren kommer vid försäljning kunna visa på dokumentation att huset är provtryckt.

Vi provtrycker enligt SS EN ISO 9972-2015

Ett tätt hus är en förutsättning för att mekanisk ventilation ska fungera!

Genom att spara energi sparar man på miljön, husets kondition och skick samt pengar. Du får ett friskare hus och ett jämnare inomhusklimat.

Enligt Boverkets Byggregler BBR 2011:6 

Framgår att byggnadens klimatskärm skall vara så tät att genomsnittliga luftläckaget vid +- 50 Pa tryckskillnad inte överstiger 0,6 liter/sekund/m2 för bostäder.                              (Byggnad upp till 100 m2 ).

Enligt Boverkets Byggregler BBR 2015:3

9:25 Klimatskärmens lufttäthet

Byggnadens klimatskärm ska vara så tät att krav på byggnadens specifika energianvändning och installerad eleffekt för uppvärmning uppfylls. (BFS 2015:3).


Överlåtelsebesiktning


En byggnadsteknisk besiktning vid köp av bostad eller när du säljer ditt hus.


Läs mer

Entreprenadbesiktning


Besiktningsmannens uppgift är att undersöka i om entreprenaden uppfyller kontraktsenliga handlingar

Läs mer

Övriga tjänster


Besiktning av lägenhet Brf, statusbesiktning, provtryckning samt termografi.


Läs mer

Vad gäller när du ska köpa en lägenhet?

Här får du några tips! Läs mer...

City & norra Stockholm  070 797 28 10

City & södra Stockholm 070 734 25 30



Reg nr. 556529-5713

Innehar F-skattesedel

Vi har ansvarsförsäkring