Överlåtelsebesiktning

Entreprenadbesiktning


Besiktningsmannens uppgift är att undersöka i om entreprenaden uppfyller kontraktsenliga handlingar

Läs mer

Övriga tjänster


Besiktning av lägenhet Brf, statusbesiktning, provtryckning samt termografi.


Läs mer

En husbesiktning är till för att bla se att eventuellt arbete, renovering är fackmannamässigt utfört och att huset som du ska köpa inte har brister och fel  som kan bli dyra för dig framöver.

Vi följer Boverketsbyggregler.

Med en väl utförd husbesiktning spar du tid och pengar!

Vad gäller när du ska köpa en lägenhet?

Här får du några tips! Läs mer...

Överlåtelsebesiktning


Vi besiktar er fastighet i Stockholm

Vi utför överlåtelsebesiktning av din fastighet.

Överlåtelsebesiktning är en byggteknisk undersökning som bör utföras av oberoende experter.

Vid överlåtelse av fastigheter har enligt Jordabalken JB 4:19 säljaren "upplysningsplikt" och köparen har  undersökningsplikt. Som oberoende experter är vi till för att hjälpa till med båda dessa skyldigheter.

En överlåtelsebesiktning är en omsorgsfull byggteknisk undersökning av sådant som är av teknisk betydelse för byggnaden.

I vårt arbete med överlåtelsebesiktningar utgår vi ifrån riktlinjer angivna av Sveriges Byggingenjörers Riksförbund (SBR) för att hitta eventuella fel och brister. Vi jämför med de erfarenheter som finns inom branschen av den aktuella byggtekniken och dess eventuella svagheter.

Köparen av en fastighet har enligt Jordabalken 4:e kapitlet 19 § skyldighet att undersöka fastigheten för att finna sådana fel och brister, som kan upptäckas vid en noggrann besiktning. Säljaren har å sin sida skyldighet att lämna upplysningar om kända fel och brister. Enligt Jordabalken kan köparen få göra avdrag på köpeskillingen eller häva köpet om fastigheten avviker från vad som kan anses vara utfäst eller från vad köparen eljest med hänsyn till omständigheterna haft anledning att räkna med vid köpet. Ersättning för skada skall dock endast utgå om avvikelsen avser egenskap som kan anses utfäst eller om säljaren förfarit svikligt.

Säljaren svarar för bristfällighet som inte alls berörts vid köpet, om bristfälligheten är sådan att köparen enligt sakens natur inte haft anledning att räkna med den eller bort upptäcka den vid undersökningen. En köpare kan inte i efterhand kräva ersättning för fel som borde framgått vid köparens undersökning av fastigheten. Köparen kan inte heller få ersättning för fel eller brister som han borde förväntat sig att finna i den aktuella fastigheten.

Om byggnaden är uppförd med metoder som vid byggnadstillfället var normala och accepterade, men som senare visat sig orsaka skador av en eller annan anledning, är det en typ av skador som köparen kan ha anledning att förvänta sig.

En husbesiktning är till för att bla se att eventuellt arbete, renovering är fackmannamässigt gjort och att huset som du ska köpa inte har brister och fel  som kan bli dyra för dig framöver.

Vi följer Boverketsbyggregler.

Med en väl utförd husbesiktning spar du tid och pengar!

Överlåtelsebesiktning


En byggnadsteknisk besiktning vid köp av bostad eller när du säljer ditt hus.


Läs mer

City & norra Stockholm  070 797 28 10

City & södra Stockholm 070 734 25 30Reg nr. 556529-5713

Innehar F-skattesedel

Vi har ansvarsförsäkring

Besiktningsgruppen Etbl. 1996